บุคลากรทั้งหมด(ในระบบ)

13576

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)

878   แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

9780   แห่ง

เข้าใช้งานแล้ว(หน่วย)

2777  แห่ง (26.06%)

 Last: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส

ประเภทบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ (มีข้อมูลในระบบ)
ประเภท จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 7823 57.62
พนักงานราชการ 194 1.43
ลูกจ้างประจำ 74 0.55
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3703 27.28
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายเดือน)(สายวิชาชีพ) 747 5.50
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายเดือน) สายสนับสนุน 597 4.40
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายคาบ) สายสนับสนุน 304 2.24
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (เฉพาะกิจ) 133 0.98
รวมทั้งหมด 13576 100
  กลาง  

1009

  อิสาน  

10682

  เหนือ  

1197

  ใต้  

676

รายการแจ้งข่าว

Bob Doe's avatar
20 min
pending
Phil Doe's avatar
2 days ago
online
Alexa Doe's avatar
3 days ago
approved

จำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตสุขภาพ