บุคลากรทั้งหมด(ในระบบ)

9272

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)

878   แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

9869   แห่ง

เข้าใช้งานแล้ว(หน่วย)

1913  แห่ง (17.80%)

 Last: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกระชาย

ประเภทบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ (มีข้อมูลในระบบ)
ประเภท จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 5236 57
พนักงานราชการ 143 2
ลูกจ้างประจำ 50 1
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2529 28
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายเดือน)(สายวิชาชีพ) 638 7
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายเดือน) สายสนับสนุน 398 5
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (รายคาบ) สายสนับสนุน 203 3
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป (เฉพาะกิจ) 66 1
รวมทั้งหมด 9272
  กลาง  

975

  อิสาน  

7226

  เหนือ  

823

  ใต้  

229

รายการแจ้งข่าว

Bob Doe's avatar
20 min
pending
Phil Doe's avatar
2 days ago
online
Alexa Doe's avatar
3 days ago
approved

จำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตสุขภาพ